Algemene Voorwaarden

BLINCKSTAR is gevestigd aan Hoofdweg 106, 3972 LD Driebergen Telefoon: 06-57544430 Email: info@blinckstar.nl BTW-nummer: NL002169100B05

Privacy
Je gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt. Je gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de verzending van de door jou bestelde producten. Meer informatie over onze privacy policy vind je op deze pagina.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Voordat je overgaat tot een overeenkomst, dien je de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.2 Als je sieraden hebt ontvangen die je niet hebt besteld, dan dien je BLINCKSTAR hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten
4.1 Voor het bezorgen betaalt u standaard €3,95 verzendkosten. De sieraden worden met GLS post aangetekend verstuurd. Je krijgt een track en trace nummer. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of zoekgeraakte poststukken. Bestellingen boven de €75 worden gratis in Nederland verstuurd. Mochten er artikelen retour gestuurd worden en het totale order bedrag komt onder de €75,- of de gehele order wordt retour gestuurd dan worden alsnog de verzendkosten van €3,95 in rekening gebracht c.q. verrekend met het retour bedrag. (dit geldt ook voor de inpak service, als de order wordt terug gestuurd dan worden de inpakkosten ook niet vergoed)

Artikel 5 Afkoelperiode 
5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens jou. (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren, inclusief prijskaartjes en gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan BLINCKSTAR te retourneren, conform de door BLINCKSTAR verstrekte instructies. Om hygiënische redenen kunnen oorbellen uitsluitend retour gestuurd of geruild worden indien deze niet gebruikt zijn en de prijskaartjes er nog aan zitten.
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
5.6 Bij vooruitbetaling zal BLINCKSTAR het aankoopbedrag zo snel mogelijk aan je terugbetalen, exclusief de betaalde kosten van de retourzending.
5.7 Items die in de sale zijn aangeschaft worden niet vergoed met een terugstorting van het bedrag naar uw rekening maar worden teruggenomen met als uitbetaling een tegoedbon, die uitsluitend gebruikt kan worden op de website.
 
Artikel 6 Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product tussen 2 en 5 werkdagen te leveren. Is het sieraad niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 7 Prijzen en betalingen
7.1 Alle vermelde prijzen in de E-boutique zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.
7.2 Betalingen dienen te geschieden via online betaling of via vooruitbetaling via ING rekeningnummer: NL91INGB0004209346 ten name van BLINCKSTAR, te Groenekan.

Artikel 8 Gebrekkig product
8.1 BLINCKSTAR raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 3 dagen te melden.

Artikel 9 Garantie
9.1 BLINCKSTAR staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
9.2 De koper kan echter geen beroep doen op garantie in geval van:
a. normale slijtage;
b. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
c. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.
e. beschadiging door parfum of water.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan BLINCKSTAR verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is BLINCKSTAR niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Toepasselijk Recht
12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13 Klachten en Geschillen
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@blinckstar.nl. Uiterlijk binnen 5 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
 
*LET OP: Oorbellen kunnen ivm hygiënische redenen niet worden geruild of geretourneerd, tenzij niet gedragen.
 
Heb je suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service? Stuur ons dan een e-mail:  info@blinckstar.nl